Kalendarium


Kalendarium Związku Inwalidów Wojennych RP


Lata 70-te XIX wieku Początki ruchu związków zawodowych na ziemiach polskich i udział w nich inwalidów z ostatnich powstań narodowych.


1915r. W Lublinie powstaje Obywatelski Komitet Pomocy Inwalidom Wojennym, który razem z Czerwonym Krzyżem przystąpił do organizowania przytułków dla rannych i kontuzjowanych żołnierz. Podobne organizacji zrzeszające inwalidów powstawały na czterech obszarach Polski: lubelsko-kieleckim, krakowskim, warszawsko-łódzkim i poznańsko-gnieźnieńskim.


1917r.  Od połowy roku na terenie Lubelszczyzny zaczęły się zawiązywać w gminach i małych miasteczkach grupy inwalidów wojennych.


1918r. Wrzesień – powołanie Tymczasowej Komisji Organizacyjnej Inwalidów Wojennych dla przygotowania Zjazdu Grup Gminnych powiatu lubelskiego i miasta Lublina.


1918r. Listopad – Pierwszy Zjazd Delegatów Kół Obszaru kielecko-lubelskiego Inwalidów Wojennych Polski. Przyjęcie tymczasowego programu działania oraz podjęcie uchwał o zjednoczeniu inwalidów wojennych na obszarze całego kraju na wniosek przedstawicieli z Krakowa i Warszawy.  


1919r. Kwiecień – ogólnokrajowy Zjazd Inwalidów Polskich w Warszawie,  podczas którego oficjalnie powołano wspólny Związek Inwalidów Wojennych RP.


1920r. Mobilizacja inwalidów w obliczu zagrożenia Ojczyzny, sformowano I Inwalidzki Batalion.


1921r. Uchwalenie przez Sejm ustawy „O zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin” – pierwsza ustawa w odrodzonej Polsce o zaopatrzeniu inwalidów wojennych, ich rodzin oraz wdów i sierot po poległych żołnierzach.


1921-1925r. W oparciu o konstytucję Marcową i ustawę „O zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin” zakładane są i rozwijane zakłady rzemieślnicze, spółdzielnie i zakłady produkcyjne.


1929-1935r. Okres wielkiego kryzysu gospodarczego, podupadanie gospodarki Związku Inwalidów Wojennych RP oraz pogorszenie się sytuacji materialnej inwalidów wojennych.


1936-1939r.  Ponowne ożywienie gospodarcze kraju, stopniowa poprawa sytuacji materialnej inwalidów wojennych.


1937r. Wzmocnienie roli ZIW RP w międzynarodowych stowarzyszeniach kombatanckich m.in. w FIDAC (Federacja Międzysojusznicza Byłych Kombatantów).


1939r.  Udział członków Związku w obronie Lublina. Po rozpoczęciu okupacji przez III Rzesze i fali terroru nastąpiło zawieszenie ram organizacyjnych ZIW RP.


1940-1944r. Działalność konspiracyjna (wytwarzanie broni, tajne nauczanie) i ograniczona jawna we współpracy m.in. z PCK (Polskim Czerwonym Krzyżem).


1944r. Powojenna reaktywacja Związku – 17-18 grudnia w Lublinie odbył się I Ogólny Krajowy Zjazd Delegatów.


1945-1947r. Rozwój i ożywienie działalności Związku. Odbudowa gospodarki związkowej i ośrodków rehabilitacyjno-szkoleniowym. Rozwijanie społeczności inwalidów wojennych.


1950r. Zamknięcie powojennego, drugiego okresu działalności – rozwiązanie ZIW RP.


1956r. Wykorzystanie odwilży październikowej do drugiej reaktywacja Związku.  W listopadzie zjazd Okręgu Lubelskiego, w grudniu I Krajowy Zjazd Delegatów w Warszawie.


1959r. Oczyszczenie Związku z „elementów obcych ideowo”, w czerwcu usunięto Zarząd Okręgowy z wyboru a na jego miejsce wyznaczono Zarząd Komisaryczny.


1966r.-1970r. Kryzys 2. połowy XX wieku, zagrożenia dla sytuacji bytowej podopiecznych.


1971r.-1978r. Podjęcie współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów, wywalczenie poprawy warunków socjalnych i materialnych inwalidów wojennych poprzez udzielanie pożyczek, zapomóg, talonów na sprzęt gospodarstwa domowego. Znaczny wzrost liczebny członków Związku.


1981r.–2000r. Przy Zarządzie Okręgowym istniała poradnia z lekarzami o specjalnościach: chirurg, neurolog, reumatolog, kardiolog, okulista, urolog i ortopeda. Kierowano członków Związku do sanatoriów, uzyskiwano sprzęt rehabilitacyjny i opiekę pielęgniarską.


1990r. Transformacja ZIW RP, we wrześniu utworzono Zarząd Okręgowy ZIW RP w Lublinie.


1993r.-2000r. Umocnienie pozycji Związku, priorytetem opieka zdrowotna i pomoc samotnym, obchody 80-lecia ZIW RP.


2001r.-2009r. Obrona dotychczasowych uprawnień, zmiany w składzie członków, nowe rozwiązania organizacyjne i finansowe. Obchody 90-lecia istnienia Związku.


2017r. W dniach 26-27 września odbył się Jubileusz 100-lecia powstania Lubelskich struktur Związku Inwalidów Wojennych RP.


2018r. W dniu 19 września odbył się XI Okręgowy Zjazd Delegatów – wybór władz na lata 2018-2023.