19.09.2018r. – XI Okręgowy Zjazd Delegatów


Fot. K. Sikora

Opis wydarzenia


XI Okręgowy Zjazd Delegatów odbyły się 19 września 2018r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9. W obradach uczestniczyła pani Elżbieta Kazubska – Dyrektor Biura Zarządu Głównego, reprezentując Kierownictwo Związku. Oprócz Delegatów wybranych podczas Walnych Zebrań Członków w Oddziałach, przybyli zaproszeni goście współpracujący na co dzień z Zarządem Okręgowym: Anna Jolanta Augustyniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego, Janusz Malinowski – Pełnomocnik Zarządu Województwa Lubelskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Zdzisław Niedbała – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. środowisk kombatanckich, Henryk Czerkas – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP, Anna Malinowska – Dyrektor Biura Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK, Stanisław Olszewski – Prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Nałęczowie, Tadeusz Hawrylinka – Prezes Związku Żołnierzy WP w Lublinie. Obrady poprowadził Sekretarz Zarządu Ryszard Długosz. Zgodnie z regulaminem powołano komisje: Mandatowo-Skrutacyjną, Uchwał i Wniosków oraz komisje Wyborczą. Sekretarz Ryszard Długosz złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgowego ZIW RP w Lublinie za X kadencje, lata 2013-2018. W dalszej części sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył Przewodniczący Jerzy Wroński. Obecność delegatów wynosiła 77% co oznacza prawomocność obrad w pierwszym terminie. Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Po wystąpieniu zaproszonych gości rozpoczęto procedury wyborcze do składu Zarządu Okręgowego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Delegatów na XXX Krajowy Zjazd. Komisja Uchwal i Wniosków przedstawiła projekt uchwały programowej na lata 2018-2023, który został przyjęty jednogłośnie. Po odbyciu pierwszych posiedzeń nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej ogłoszono funkcje poszczególnych członków.  Na zakończenie uroczystości Sekretarz Zarządu Okręgowego Ryszard Długosz podziękował serdecznie za przybycie oraz zaprosił do wzięcia udziału w tradycyjnym poczęstunku sfinansowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego.


 Skład władz i organów Zarządu Okręgowego ZIW RP w Lublinie wybranych na XI kadencje lata 2018-2023r.

Prezydium Zarządu

 1. Olszewski Kazimierz – Prezes
 2. Długosz Ryszard – Sekretarz
 3. Wysocki Marek – wiceprezes ds. organizacyjnych
 4. Zalewski Wojciech – wiceprezes ds. socjalno-finansowych

Pozostali Członkowie Zarządu

 1. Belina Eugeniusz
 2. Dudek Lucjan
 3. Grzyb Franciszek
 4. Jonik Sławomir
 5. Kozłowski Jan
 6. Maciąga Stanisław
 7. Rogala Czesław
 8. Skiba Henryk

Zastępcy Członków Zarządu

 1. Kołtunik Józef
 2. Panek Irena
 3. Szubartowski Jan

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej

 1. Wroński Jerzy – Przewodniczący
 2. Anasiewicz Jan – zastępca Przewodniczącego
 3. Marczewska Elżbieta – Sekretarz
 4. Kizowska Teresa
 5. Rycak Bogdan

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej

 1. Gromadzki Jan
 2. Falecki Jan

 

Delegaci na XXX Krajowy Zjazd Delegatów

 1. Długosz Ryszard
 2. Dudek Lucjan
 3. Maciąga Stanisław
 4. Olszewski Kazimierz
 5. Wroński Jerzy
 6. Wysocki Marek
 7. Zalewski Wojciech

Zastępcy Delegatów

 1. Czapska Wanda
 2. Rogala Czesław
 3. Szubartowski Jan