13-14.04.2019r. – XXX Krajowy Zjazd Delegatów ZIW RP


Fot. K.Sikora

Opis wydarzenia


W dniach 13 i 14 kwietnia 2019r. odbył się w Warszawie w sali konferencyjnej hotelu ARCHE XXX Krajowy Zjazd Delegatów Związku Inwalidów Wojennych RP. Zarząd Okręgowy w Lublinie reprezentowali delegaci wybrani w trakcie XI Okręgowego Zjazdu Delegatów 19 września 2018r.: Długosz Ryszard, Dudek Lucjan, Olszewski Kazimierz, Szubartowski Jan, Wroński Jerzy, Wysocki Marek, Zalewski Wojciech. Ze względu na zły stan zdrowia dotychczasowy prezes Marian Kazubski był nieobecny. Otwarcia Zjazdu dokonał wiceprezes Wojciech Olenderek. Odczytano oraz poproszono o wystąpienie 5 osób uhonorowanych wpisem do Księgi Pamięci Zasłużonych Działaczy ZIW RP: Kazimierz Dybowski, Jan Kałuzny, Tadeusz Muszyński, Roman Rakowski, Krystyna Wasiuszko. Kolejne 6 osób uhonorowano ,,Krzyżem 100 lat ZIW RP”: Alina Lider, Jan Przybyś, Jerzy Romaniuk, Jerzy Wiśniewski, Jadwiga Zagórska i Wojciech Zalewski (Wiceprezes Zarządu Okręgowego w Lublinie). Następnie dokonano wyboru Prezydium Zjazdu, którego skład został zaaprobowany jednomyślnie przez delegatów. Prezydium wybrało spośród swojego składu przewodniczącego – to honorowe stanowisko powierzono Ryszardowi Długoszowi (Sekretarz Zarządu Okręgowego w Lublinie).  Zatwierdzono porządek obrad i wybrano komisje zjazdowe. Wojciech Olenderek, dotychczasowy wiceprezes Związku, przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za lata 2014-2019. Następnie swoje sprawozdania przedstawili przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Sadu Koleżeńskiego. Wystąpiono z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi – wniosek przyjęto jednogłośnie.  Komisja wyborcza przedstawiła delegatom propozycje wyboru prezesa Związku, naczelnych władz i organów ZIW RP.  Na prezesa Związku zaproponowano  panią Elżbietę Kazubską – wieloletniego Dyrektora Biura ZG. Po przeliczeniu głosów stwierdzono wybór prezesa. Do władz Związku – Zarządu Głównego, zgłoszono 21 kandydatów. W podobny sposób proponowano udział w Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim. Ogłoszono przerwę w celu przeliczenia głosów. Ogłoszenie wyników nastąpiło 14 kwietnia. Odczytano protokoły z pierwszego posiedzenia Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.  W skład kierownictwa Związku z Okręgu Lubelskiego weszli Kazimierz Olszewski i Ryszard Długosz, w skład Komisji Rewizyjnej – Jerzy Wroński, w skład Sądu Koleżeńskiego – Marek Wysocki. Nowo wybrana pani Prezes w swoim wystąpieniu podziękowała za zaufanie i zapewniła że będzie czynić wszystko aby Związek dalej trwał i aby współpraca wszystkich jego organów była na jak najlepszym poziomie. Po zakończeniu obrad nastąpiło składania sobie wzajemnych życzeń zdrowych i wesołych świąt Wielkanocnych.