26.01.2023r. – Posiedzenie Zarządu Okręgowego


20230126_110201

20230126_110223

20230126_110440

20230126_110800

20230126_115512a

IMG_20230126_123531

Fot. K.Sikora

Opis wydarzenia


26 stycznia 2023r. w świetlicy Biura Zarządu Okręgowego odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu w nowym roku sprawozdawczym. Obradom przewodniczył Prezes Okręgu – Kazimierz Olszewski. Podczas posiedzenie podsumowano prace Zarządu oraz Biura w minionym roku, omówiono szczegółowo plan pracy na obecny rok oraz zatwierdzono prowizorium budżetowe.

Posiedzenie było prawomocne do podejmowania uchwał gdyż obecnych było większość członków Zarządy – 7 z 8. Prezes przedstawił zebranym informacje z pracy Zarządu Okręgowego ZIW RP w Lublinie, m.in. koszty poniesione przez Zarząd Okręgowy na działalność statutową w trakcie całego 2022 r., sumę składek członkowskich zebranych przez Oddziały, informacje o realizacji pomocy pieniężnej ze środków budżetowych na pomoc dla kombatantów i środków własnych Zarządu Głównego, dane statystyczne dotyczące liczby członków (zmarłych, skreślonych i przyjętych)

Po wystąpieniu Prezesa głos zabrała pani Teresa Kizowska – Członek Komisji Rewizyjnej. Zapoznała zebranych z wynikami kontroli przeprowadzonej 2 stycznia 2023r. – Komisja nie miała żadnych zastrzeżeń do pracy biura, stwierdza iż działalność jest prowadzona zgodnie ze statutem i wytycznymi Zarządu Głównego.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków pan Lucjan Dudek odczytał treść opracowanych uchwał: przyjęcia informacji z działalności Zarządu Okręgowego ZIW RP w Lublinie za rok 2022, ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2023 rok oraz przyjęcia planu działania na 2023r. Poddane pod głosowanie uchwały przyjęto jednogłośnie.

Sekretarz Ryszard Długosz przedstawił wytyczne Zarządu Głównego dotyczące Walnych Zebrań Członków które muszą odbyć się w Oddziałach do lipca bieżącego roku. Następnie przedstawił projekt preliminarza budżetowego na rok 2023. Po przeanalizowaniu poszczególnych kosztów, prowizorium preliminarza budżetowego poddano pod głosowanie i zatwierdzone jednogłośnie.

Miłą niespodzianką było przyznanie wyróżnienia dla Kazimierza Olszewskiego przez Polski Czarny Krzyż – Towarzystwo Opieki nad Cmentarzami Wojennymi. W mieniu Zarządu Głównego oraz Rady Polskiego Czarnego Krzyża nominacji dokonał Stanisław Maciąga.